Mahfelle.com Üyelik/Alışveriş

Üyelik işlemleri için, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereklerini sağlayabilmek, üye girişini yapabilmeniz, üyelik bilgilendirmelerinin yapılabilmesi için isim-soy isim, e-posta adresi, telefon numarası ve şifre bilgilerinizi,

Üye olarak Site/Mobil Uygulama kullanarak her alışveriş yapılacağı tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapabilmeniz amacıyla isim-soy isim, e-posta adresi, telefon numarası, teslimat ve fatura adresi bilgilerinizi,

Üyelerimize sipariş geçmişini görüntüleme hizmeti verebilmek için alışveriş bilgilerinizi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme detayları), 

Üyeliğiniz doğrultusunda size özel kampanyalar, avantajlar, çekiliş vb. etkinliklerin düzenlenmesi, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarını yapabilmek, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. Kişiler ve ortamlarda Mahfelle’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, reklamlar, anket,şahsa özel teklifler, arama, vs.)  yapılması, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek,size yönelik katalog,broşür basılı pazarlama materyalleri göndermek amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (doğum tarihi, cinsiyet, adres,alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, tercihler, arama hareketleri, sepet bilgileri , geçmiş alışverişler, alışveriş detaylarıve tutarları, ödeme yöntemi, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, Mobil Uygulama kullanım süresi ve versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, kullanılan tarayıcı bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, kullanılan operatör bilgisi vb.)işliyoruz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, MAHFELLE.COM internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve MAHFELLE.COM veya MAHFELLE.COM tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

MAHFELLE.COM Kişisel Veriler’i veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir.

-MAHFELLE.COM, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.

-Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin; kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.

-MAHFELLE.COM tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin; yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.

-MAHFELLE.COM, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir.

-MAHFELLE.COM tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.

-MAHFELLE.COM, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

-MAHFELLE.COM, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. MAHFELLE.COM, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

MAHFELLE.COM Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. MAHFELLE.COM Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda MAHFELLE.COM meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5. maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak

Kişisel Verileri üçüncü kişilere:

-Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise;

-Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,

-MAHFELLE.COM’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,

-Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

-Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

-Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MAHFELLE.COM’un meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.